Madal Bal Logo

ПОЗВЪНИ

ПОРЪЧАЙ 

Условия за ползване на уебсайта www.MADALBAL.bg

Моля, прочетете подробно описаните по-долу условия, тъй като те представляват Договор за покупко-продажба между Вас и „МАДАЛ БАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, собственик на сайта www.MADALBAL.bg с приемането на които за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

С настоящите условия за ползване се определят и регулират отношенията на„МАДАЛ БАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, наричан по-долу и за краткост „Продавач” и всеки клиент, желаещ да се възползва от предлаганите от Дружеството услуги, наричан по-долу и за краткост „Купувач”.

Съгласието на Купувача с условията за ползване се извършва чрез електронно изявление посредством отбелязване в полето „Съгласен с Условията за ползване и кликването върху съответния виртуален бутон. Посредством това изявление Купувачът декларира, че е съгласен с Условията за ползване, приема ги безусловно и се задължава да ги спазва.

„МАДАЛ БАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да изменя, допълва и редактира настоящите Условия за ползване по всяко време, като всички промени се публикуват на настоящия интернет адрес.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и електронните съобщения и Закона за защита на потребителите:

Наименование на доставчика:„МАДАЛ БАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Седалище и адрес на управление: София 1124, район СРЕДЕЦ, ж.к. ЯВОРОВ, бл. 9, вх. А, офис 8

ЕИК 200809979

МОЛ Сергей Николаев Яковски

Чл.3 При тълкуването и прилагане на настоящите Условия за ползване, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1. www.MADALBAL.bg е уебсайт за електронна търговия – виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

2. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в сайта стоки, Потребителят следва да е попълнил вярно електронната регистрационна форма, намираща се на интернет сайта www.MADALBAL.bg и да се е съгласил с настоящите Условия за ползване посредством начина чрез отбелязване в полето “Съгласен с Условията за ползване” и кликването на съответния виртуален бутон, удостоверяващ съгласието му.

3. За всяка заявка за покупка между Купувача и МАДАЛ БАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД въз основа на тези Условия за ползване се сключва отделен индивидуален договор. По индивидуалните договори за страните възникват всички права и задължения по настоящите Условия за ползван.

4. На уеб сайта www.MADALBAL.bg се намира подробно описание на предлагания в него продукт.

5. Публикуването на описание и цена на продукта на уеб сайта www.MADALBAL.bg е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

6. Волеизявлението за закупуване на стока от www.MADALBAL.bg се счита за извършено след натискане на бутона „Направи поръчка“, като от този момент насетне се приема, че е налице сключен договор за покупко-продажба между страните.

7. При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката за Продавача не възниква задължение за сключване на договор с Купувача и изпълнение на поръчката.

8. Цените и условията за доставка на продукта са посочени в сайта www.MADALBAL.bg.

9. Цената по и разходите по доставката могат да бъдат платени в брой при получаване на стоката и от Купувача или от трето лице от името на същия.

10. Права и задължения на Продавача:

10.1. Продавачът си запазва правото да променя цени, начини на плащане и доставка;

10.2. да прехвърли на Купувача собствеността на заявената за покупка от него стока;

10.3. да достави в срок заявената за покупка стока

10.4. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

11. Права и задължения на Купувача:

11.1. да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;

11.2. да плати цената на стоката;

11.3. да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;

11.4. да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;

11.5. да получи вещта;

11.6. да не подава фиктивни заявки или друга информация;

11.7. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Условия за ползване, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

11.8. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права.

12. Заявената за доставка стока се доставя до Купувача в сроковете посочени на уеб сайта www.MADALBAL.bg, като срокът за доставка започва да тече от момента на сключване на договора.

13. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Продавачът полага усилия за максимално бързото изпращане на стоката.

14. Предаване на стоката:

14.1. Стоката се предава на Купувача или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Купувача.

14.2. В хипотезата на т.9 от настоящите Условия за ползване стоката се предава на лицата по предходната алинея след заплащане на дължимата цена и разходите по доставката, като при предаването на поръчката се подписват придружаващите я документи.

15. При отказ от страна на Купувача за получаване на поръчката, извън случаите по т.16 същият се счита за неоснователен и Купувачът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката, като в този случай Купувачът следва да обезщети Продавача за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

16. Купувачът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

16.1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Купувача и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

16.2. при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена

16.3. цената, която Купувачът следва да заплати, не съответства на дължимата цена, която е калкулирана при подаване на заявката;

16.4. не е спазен срокът за доставка.

17. Отказ за получаване на стоката при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи.

18. Купувачът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Купувачът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост, касовия бон, както и останалите артикули, ако има такива.

19. Лични данни:

19.1. Продавачът се задължава да полага дължимата грижа за защита на личните данни на Купувача, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Купувачът е предоставил неверни данни.

19.2. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Условия за ползване, Продавачът може да използва личните данни на Купувача единствено и само за целите, предвидени в договора.

19.3. Продавачът има право да използва информацията по т.19.1 за предлагане на стоки и/или услуги на Купувача, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: office@biona.bg.

19.4. Описаните по-горе хипотези, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Продавача. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с действащото българско законодателство.

20. Продавачът се задължава да не разкрива станалите му известни по повод направени от Купувачите поръчки, лични данни на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в следните случаи:

20.1. ако е налице изрично съгласие от Купувача;

20.2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които съгласно разпоредбите на действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

20.3. на трети лица, ако Продавачът е задължен по силата на закона.

21. Продавачът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на усугите извън контрола на Продавача.

22. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Купувача или отбелязване в поле в уебсайта www.MADALBAL.bg и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

23. Страните по настоящите Условия за ползване декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите тях се окаже/окажат недействителна/, и това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза следва да бъде заместена от приложимия закон или установената практика.

24. Всички спорове между страните се решават посредством преговори, насочени към постигане на споразумение. В случай, че до такова не се достигне, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

25. За неуредените в настоящите Условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

26. www.MADALBAL.bg съдържа връзки към други уеб сайтове. Тъй-като тези страници не са контролирани от Продавача същия не носи отговорност за тяхното съдържание или начина им на работа.

27. Продуктът, който се предлага посредством уеб сайта www.MADALBAL.bg не е лекарствено средство и по никакъв начин не следва да се използва като такова. Продавачът не носи отговорност при употребата на продукта като лекарствено средство.

Условията за ползване са изготвени за „МАДАЛ БАЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД от

Адвокатска кантора ГРИГОРОВА-КРАТУНКОВА-КОЛЕВ

Започни на чисто  •  Живей енергично  •  Поддържай форма с Madal Bal