1. При отказ от страна на Купувача за получаване на поръчката, извън случаите по т.2 същият се счита за неоснователен и Купувачът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката, като в този случай Купувачът следва да обезщети Продавача за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
 2. Купувачът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
  2.1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Купувача и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
  2.2. при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена
  2.3. цената, която Купувачът следва да заплати, не съответства на дължимата цена, която е калкулирана при подаване на заявката;
  2.4. не е спазен срокът за доставка.
 3. Отказ за получаване на стоката при условията на предходната алинея е недопустим след подписване на придружаващите я документи.
 4. Купувачът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Купувачът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост, касовия бон, както и останалите артикули, ако има такива.
Malcare WordPress Security